ngua1

Vó ngựa giữa đồng hoang cùng tuấn mã

Từ xưa tới nay, bao giờ ngựa cũng là con vật thông minh, khôn ngoan, sống gần …